Wat kan ik doen bij een erfenis?

Beerven

Opvolging vindt plaats bij het overlijden van een erflater. Op dat moment gaan alle bezittingen van de overledene over op de erfgenamen die door de wet, het testament of het erfrecht zijn aangewezen. Naast de voorbereidingen voor de uitvaart zijn er nog andere taken die soms direct na het plaatsvinden van de erfenis afgerond moeten worden.

Kennisgeving van overlijden

Van het overlijden moet uiterlijk op de werkdag na het overlijden aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand. In dit geval is de burgerlijke stand van het arrondissement waar het overlijden heeft plaatsgevonden verantwoordelijk.

Aanvraag voor de overlijdensakte

Bij een erfenis is de overlijdensakte een bijzonder belangrijk document voor de nabestaanden en erfgenamen en wordt opgemaakt door de bevoegde burgerlijke stand. Veel autoriteiten en kantoren, maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen hebben zo’n certificaat nodig, omdat het zonder twijfel het overlijden van een overledene bevestigt. Hierdoor kunnen nabestaanden bijvoorbeeld verhuurders of verzekeraars opzeggen. Het moet daarom altijd in meerdere versies worden aangevraagd. Om de burgerlijke stand in staat te stellen de overlijdensakte af te geven, heeft het de volgende documenten nodig:

  • de overlijdensakte,
  • ID-kaart van de overledene,
  • de geboorteakte van de overledene,
  • een huwelijksakte of een echtscheidingsvonnis,
  • in het geval van een overleden echtgenoot, hun overlijdensakte,
  • in het geval van een geregistreerde levenspartner, een bewijs van de totstandkoming van het levenspartnerschap.

Indien de overledene een bestaande dienstbetrekking had, worden de zorgverzekeraar en de pensioenverzekeraar door de werkgever op de hoogte gesteld van het overlijden. Als er sprake was van een zelfstandige activiteit of een pensioen, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het melden van de ziektekostenverzekering en pensioenverzekering. Daarnaast moeten bestaande overschrijvings- of incasso-opdrachten worden geannuleerd en moeten inboedel-, auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen worden geïnformeerd. Als de overledene een levens-, ongevallen- of overlijdensverzekering heeft afgesloten, treedt de verzekerde gebeurtenis in bij overlijden. In dat geval dienen termijnen in acht te worden genomen. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden moet het overlijden binnen 24 tot 72 uur schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

Bankvolmachten controleren

Rekeningen en volmachten van de overledene dienen onmiddellijk door de erfgenamen te worden gecontroleerd en zo nodig te worden ingetrokken of geblokkeerd. Volmachten vervallen niet automatisch bij het overlijden van de overledene – als de overledene een derde volmacht heeft gegeven op een rekening, mag de bank op vertoon van de volmacht geld blijven uitbetalen aan de derde. De gemachtigde mag het geld echter niet voor zichzelf gebruiken, aangezien dit deel uitmaakt van de boedel. Als het bestaande vermogen moet worden overgedragen aan de gemachtigde, moet dit door de erflater in het testament worden vastgelegd.

Erfgenamen kunnen een dergelijke volmacht jegens derden intrekken in geval van vererving – b.v. B. als er een risico bestaat op misbruik van de volmacht door de gemachtigde. Het is altijd nodig om de volmacht terug te sturen.

Meer informatie over erfenissen en dergelijke kun je vinden op erfrechtonline.nl.

Wat kan ik doen bij een erfenis?
Schuiven naar boven